AC Arles-Avignon

AC Arles-Avignon

Huấn luyện viên trưởng: Michel Estevan
Quốc tịch    Pháp Thành lập 1913
Sân nhà Parc des Sports Sức chứa 7.194
Chủ tịch Jean-Marc Conrad
Địa chỉ Rue Ferdinand de Lesseps, 13633 Arlés, France
Tel/Fax +33 (49) 096 1185 Fax+33 (49) 093 0285
Website http://www.acarlesavignon.fr/