Champions League 12-13

Số đội tham dự:76 Bắt đầu:03/07/2012 Kết thúc:25/05/2013