Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC

Huấn luyện viên trưởng: Phạm Minh Đức
Quốc tịch    Việt Nam Thành lập 2019
Sân nhà Hà Tĩnh Sức chứa 20.000
Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ
Tel/Fax
Website